Co to jest ISO 14001?

ISO 14001 to norma wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Zawarte zostały w niej wymagania co do systemu zarządzania środowiskiem. Celem tychże norm jest dostarczenie elementów dla skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, a w konsekwencji pomoc w osiągnięciu celów środowiskowych oraz ekonomicznych. Norma ISO 14001 jest ściśle związana z ideą zrównoważonego rozwoju, bowiem jej zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska oraz zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń. Samo wdrożenie normy nie gwarantuje jednak zoptymalizowania wyników dotyczących działań środowiskowych, jeżeli firma nie wdroży właściwych technik związanych z osiągnięciem ich efektywności ekonomicznej.

ISO 14001 - treść

Wymagania normy ISO 14001 nie są w dokładny sposób sprecyzowane. Skupiają się one bowiem na podjęciu zobowiązań związanych z polityką środowiskową. Jeżeli chcemy w skrócie powiedzieć, co to jest ISO 14001, należałoby wskazać, że to norma, na podstawie której organizacje mogą zobowiązać się do zapobiegania zanieczyszczeniom, działania zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do ciągłego doskonalenia swojego systemu zarządzania. Wśród działań, które firmy wdrażające ISO 14001 powinny podjąć, są między innymi okresowe przeglądy i oceny systemu zarządzania środowiskowego, a w konsekwencji identyfikacja możliwości doskonalenia systemu. Wszelkie wymagania przedstawiono w rozdziale 4. normy ISO 14001. Wśród wymagań tych rozróżniono:

● ogólne wymagania odnoszące się do systemu środowiskowego, stanowiące zarazem wprowadzenie do wdrożenia systemu, w tym wymóg określenia oraz udokumentowania zakresu systemu (punkt 4.1.);

● wymagania co do polityki środowiskowej - treść, zastosowanie, potrzeby komunikacji (punkt 4.2.);

● wymagania co do planowania systemu środowiskowego - identyfikacja elementów działalności przedsiębiorstwa, oddziałowujących na środowisko, określenie metody oceny tychże elementów, ocena w celu zidentyfikowania, które elementy oddziałują na środowisko w najbardziej znaczący sposób, identyfikacja przepisów dotyczących środowiska, które przedsiębiorstwo musi spełniać w ramach prowadzonej działalności, opracowanie metody pozyskiwania informacji co do zmian w tychże przepisach, określenie programu realizacji celów i zadań przedsiębiorstwa (punkt 4.3.);

● wymagania co do kolejnego cyklu życia systemu, w tym infrastruktury, zasobów ludzkich, ról i uprawnień, a także odpowiedzialności poszczególnych osób w ramach systemu.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem realizowane jest etapami, które obejmują działania takie jak

1) ustalenie celów oraz procesów, których wdrożenie będzie niezbędne, aby uzyskać wyniki zgodne z polityką środowiskową wskazaną w ISO 14001;

2) wdrożenie procesów, o których mowa powyżej;

3) monitoring wdrożenia procesów, który powinien uwzględniać politykę środowiskową, zadania i cele stawiane przedsiębiorstwu czy wymagania prawne;

4) dalsze działania podejmowane w celu doskonalenia systemu zarządzania środowiskiem.

Skontaktuj się